English:

When one thinks of ED (erectile dysfunction) or impotence, erection performance enhancing drugs immediately comes to mind. Cialis is considered as one of the best treatment medicines there is. Surprisingly though, not a lot of people know about its effects on prostate problems, specifically BPH (benign prostatic hyperplasia,) the symptoms of which can be treated by said medicine.

The main, active ingredient for the drug is tadalafil, an inhibitor that prevents a body chemical (phosphodiesterase type 5) from destroying cyclic GMP – a chemical responsible for allowing more blood in the penis, therefore making an erection possible. It also as other inactive contents such as iron oxide, titanium dioxide, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hydroxypropyl cellulose, talc, triacetin, hypomellose, microcrystalline cellulose and sodium lauryl sulfate.

As with any medicine, it can come with some side effects, especially if you are taking other medicine. Possible effects – though some of them very rare – may be the following:

w  Dizziness or nausea during sexual intercourse.

w  A change in vision, such as sudden blurriness or partial loss from one or both eyes.

w  A lasting, unnatural erection. (Word of caution: Should the erection last for more than 4 hours, immediately seek medical attention to avert irreparable, long-term injury to the penis.)

w  A painful erection.

w  Difficulty in breathing.

w  Swelling of throat, face, lips, tongue.

w  Numbness of extremities (arms, legs.)

w  Ringing in ears.

w  Heart palpitations.

w  Headache.

w  Temporary memory loss.

w  Stomach pains, such as loose bowel movement or diarrhea.

w  Muscle pains.

w  Chest and/or back pains. (Chest pains, specifically during sex.)

Some people are unknowingly allergic to tadalafil, so it is strongly suggested to seek advice from your health care provider. You cannot change your medication for any condition without professional, medical advice. Take note of the following drugs which are known to have adverse effects when taken with tadalafil:

w  Nitroglycerin.

w  Antidepressants.

w  Medicines for the management of high blood pressure.

w  Antifungals.

w  Drugs for treatment of prostate concerns.

w  Nitrates – used for chest pains.

w  HIV/AIDS medication.

w  Recreational drugs.

w  Some antibiotics, such as erythromycin or clarithromycin.

w  Other ED treatment drugs, such as Viagra or Levitra.

 

There are two specific liquids tadalafil-takers must steer clear of: Alcohol (may decrease blood pressure,) and grapefruit juice (prevents a specific enzyme from breaking down the medicine, leaving one vulnerable to toxicity.)

Even with all of these, Cialis is still safe to take. So safe in fact, that in 2003, the US Food and Drug Association approved it for the treatment of ED. (The approval of BPH symptom treatment came just recently – October 2011, to be exact.)

Tadalafil can be taken as needed or daily based on the medical practitioner’s advise. It can also be taken with or without food. The daily dose for Cialis would be at 2.5 to 5mg and should always be taken at about the same time everyday. If taken as needed only, the dose can start at 10mg, maximum of 20mg an hour prior to sexual activity. It can possibly work up to 36 hours after intake.

 

 

Swedish:

När man tänker på erektil dysfunktion eller impotens, är läkemedel som förbättrar erektil prestanda vad som dyker upp i huvudet. Cialis ses som ett av de bästa mediciner, för detta ändamål, som finns. Överraskande nog så känner få till dess effekter på prostataproblem; speciellt BPH (benign prostatahyperplasi,) vilket medicinskt kan botas med nämnda medicin.

Den huvudsakliga aktiva ingrediensen i läkemedlet är tadalafil, en hämmarevilken hindrar en kemikalie i kroppen (fosfodiesteras typ 5) från att förstöra cyklisk GMP – en kemikalie ansvarig för ökat blodflöde till penis, vilket möjliggör en erektion. Det inkluderar också andra inaktiva innehåll såsom järnoxid, titandioxid, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hydroxipropylcellulosa, talk, triacetin, hypromellos, mikrokristallin cellulosaoch natriumlaurylsulfat.

Som med all annan medicin, medföljer risk för bieffekter, speciellt i kombination med annan medicin. Möjliga effekter – även om vissa av dem är väldigt sällsynta – kan vara följande:

 • Yrsel eller illamående under sexuellt umgänge
 • En förändring i synen, såsom plötslig suddighet eller partial synförlust från ett eller båda ögonen.
 • En långvarig, onaturlig erektion (ett varningens ord: Skulle erektionen kvarvara i mer än 4 timmar, så sök omedelbart medicinsk hjälp  för att avvärja obotlig, långtidsskada på  penisen.)
 • En smärtsam erektion.
 • Andningssvårighet.
 • Svällande hals, ansikte, läppar, tunga.
 • Bortdomning i extremiteter (armar, ben.)
 • Ringande öron.
 • Hjärtklappning.
 • Huvudvärk.
 • Temporär minnesförlust.
 • Magsmärtor, såsom lös avföring eller diarré.
 • Muskelsmärtor.
 • Bröst och/eller ryggsmär¨tor. (Bröstsmärtor, speciellt vid sex.)
 • Vissa personer är ovetande allergiska mopt tadalafil, så det är starkt rekommenderat att söka råd från din läkare. Du kan inte ändra din medicinering för något tillstånd utan professionell, medicinsk rådgivning. Notera följande droger vilka är kända för att ha negativa effekter när tagna med tadalafil:

w  Nitroglycerin.

w  Antidepressiva.

w  Blodtrycksmediciner.

w  Antifungals.

w  Läkemedelförbehandlingavprostatabesvär.

w  Nitrat – användaförbröstsmärtor.

w  HIV/AIDS-medicin.

w  Rekreationelladroger

w  Vissa antibiotika, såsom erytromycin eller klaritromycin.

w  Andra läkemedel för erektil dysfunktion, såsom  Viagra eller Levitra.

Det finns två specifika vätskor som tadalafil-användare måste hålla sig ifrån: Alkohol (kan sänka blodtrycket,) och grapefruktjuice (hindrar en specifik enzym från att bryta ned medicinen, vilket lämnar en känslig för förgiftning).

Trots allt detta, är Cialis säkert att bruka. Faktiskt, så säkert, att: FDA (US Food and Drug Association) godkände det för behandling av ED. (Godkännandet för behandling av BPH-symptom kom ganska nyss – Oktober 2011, för att vara exakt.)

Tadalafil kan tas vid behov eller dagligen baserat på den medicinskt aktives råd. Det kan också tos med eller utan mat. Den dagliga dosen för Cialis vore 2.5 till 5mg och ska alltid tas vid ungefär samma tid varje dag. Om tagen vid behov, kan dosen starta vid 10mg, maximalt 20mg en timme innan sexuell aktivitet. Det kan möjligen verka upp till 36 timmar efter intag.

Advertisements

About contentdealerbd

It is a blog of articles. Creative, research, gadgets and other type of articles are submitted here. Please check our articles, help us to improve them. You are heartily welcome if you want to submit your articles here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s