English to Czech:

About=O

ACCOUNT FOUND=KONTO NALEZENO

Account found!=Konto Nalezeno!

Account Properties=Nastavení Konta

Actions=Akce

ACTIVATE WITH LEGAL CARD=ATIVUJTE LEGÁLNI KARTOU

Active=Aktivní

Active Days=Aktivní Dny

Add credit=Přidat kredit

ADD CREDIT =PŘIDAT KREDIT

Add User=Přidat Uživatele

Administrator=Správce

Advanced=Pokročilé

Advanced Sales Chart=Graf Pokročilého Prodeje

Advanced Sales Report=Hlašení Pokročilého Prodeje

After filling out the information on this screen, we recommend you test the settings by clicking the button below. (requires network connection)=Po vyplnění udajů na tyhle obrazovke, doporučujem otestovat nastavení stlačením dolního tlačítka. (třeba být připojen na síť)

ALL=VŠE

All off=Vše Off

All on=Vše On

AN ERROR HAS OCCURED!. CARD NOT PROGRAMMED=NASTALA CHYBA! KARTA SE NEPROGRAMOVALA

AND=A

Apply=Uplatnit

Are you sure you want to delete this customer?=Jste si jist, že chcete tohohle zákaznika vymazat?

Argument out of range or Wrong Command=Argument mimo parametru nebo Špatnej Příkaz

Ascending=Stoupající

Assign New Tag=Přidelit nový označení

At least one user must exist=Musí existovat alespoň jeden uživatel

Authenticate=Ověřit

AUTHENTICATION FAILED!!=OVĚŘENÍ SELHALO!!

Backing Up Database…=Databáze se Zálohuje…

Backup Complete=Zálohování Ukončeno

Balance=Bilance/Zůstatek

Ball Dispenser Sales=Prodejná bilance Automatu na Balonky

Basic=Zakladní

BASKETS=KOŠÍKY

Beep Test=Test Pípnutím

by=podle

Can´t connect to database:=Nemůže se spojit s databází:

Cancel=Zrušit

Card Account Packages=Soubory na Kontě Karty

Card Accounts=Karetní Konta

CARD LOCKED TO USER=KARTA JE PRO UŽIVATELE ZAMČENA

CARD MISSING=CHYBÍ KARTA

CARD PROGRAMMED!=KARTA JE NAPROGRAMOVÁNA!

Card Sales=Karetní Prodej

Card successfully upgraded!=Karta uspěšně aktualizována!

CardAccounts=KaretníUčty

Cashier=Pokladna

Cashier :=Pokladna :

Cashier : =Pokladna :

Categories=Kategorie

Category=Kategorie

Category already exists=Kategorie už Existuje

Category Name=Jméno Kategorie

Category name cannot be blank=Jméno Kategorie nemůže zůstat prázdné

Category:=Kategorie:

CHANGE CATEGORY TO =ZMĚNIT KATEGORII NA

Change of Baud rate Failed=Změna Baud kursu Selhala

Changes have not been saved=Změny nebyly uloženy

CHANGES SAVED=ZMĚNY ULOŽENY

Changes saved successfully=Změny úspěšně uloženy

Chart=Graf

Check for Updates=Najít Aktualizaci

Checksum error=Chyba kontrolního Účtu

Choose Node=Výběr Uzlu

Com port has not been created=Kom připojení nebylo vytvořené

Com port is already open=Kom připojení již otevřeno

Configuration=Konfigurace

Convert existing credits=Převedení existujících kreditů

Could not find Solo card reader. Please check the reader is plugged in, correct drivers are installed and restart=Čtenář Solo karty nebyl nalezen. Prosím ověřte jestli je čtenář připojen, má-li správni program pak spusťte restart

COULD NOT OPEN PORT=NEMŮŽU NAJÍT VSTUPNÍ PORT

Could not upgrade card!=Nemůžu aktualizovat kartu!

Credit=Úvěr/Kredit

CREDIT STORED=Kredit uschován

Credit will be reset, Continue?=Kredit se obnoví, Pokračovat?

Credit will be set to zero, Continue?=Kredit se vynuluje, Pokračovat?

Credits=Kredit

credits exist on this account. These need to be converted to =na tomhe účtu existuje více kreditů. Tyhle musí být převedeny na

credits on this card. Please convert this to cash equivalent=kredity na tyhle kartě. Prosím přeměnte na úměrnou hotovost

Credits value out of range. Package=Výše kreditu je mimo rozsahu. Soubor

Custom=Speciální

Customer=Zákazník

Customer Lookup=Náhled Zákazníka

Customer receipt=Účet pro Zákazníka

Daily credit will be set to=Denní kredit bude nastaven na

Daily Credit will be set to zero, Continue?=Denní kredit bude nastaven na nulu, Pokračovat?

Daily Limit=Denní Limit

DAILY LIMIT CARD=LIMIT DENNÍ KARTY

Data greater than 64 byte=Údaje prosahují 64 bitů

DATA SUCCESSFULLY EXPORTED=ÚDAJE ÚSPĚŠNĚ EXPORTOVANÉ

Database back failed!=Založení Databázy Selhalo!

Database Backup=Založení Databázy

Database Location=Umístění Databázy

DATE=DATUM

Date Adjust=Upravit Datum

DATE FORMAT ERROR – RECORD IGNORED=NESPRÁVNÝ FORMAT DATUMU – ZÁZNAM BYL IGNOROVÁN

DATE LOST=DATUM STRACENÝ

Date/Time=Datum/Čas

DATES BETWEEN=DATUM MEZI

DATES BETWEEN 01-01-01 AND=DATUM MEZI 01-01-01 A

DAY=DEN

Day of the Week=Den v Tejdnu

Delete=Vymazat

Delete User=Vymazat uživatele

Descending=Klesající

Description=Popis

Description / Location=Popis / Umístění

Description : =Popis :

Discount=Sleva

Disp.=Disp.

Disp. ID=Disp. ID

DISPENSER=AUTOMAT (DÁVKOVAČ)

DISPENSER :=AUTOMAT :

Dispenser Adjust=Seřizení Automatu

Dispenser data imported=Údaje Importované do Automatu

DISPENSER STATISTICS=STATISTIKA AUTOMATU

Dispenser Time/Date Adjust=Nastavení Čas/Datum pro Automat

DISPENSER:=AUTOMAT:

Do you want to add credits to this account?=Přidat kredit pro tenhle účet?

Do you want to print a receipt?=Vytlačit Učtenku?

Done=Hotovo

Email=E-mail

Email Address=E-mailová Adresa

Email Settings=Nastavení e-mailu

End of Day Report=Denní zpráva    Výpis

Enter IP address of Mysql server=Zadání IP adresy Mysql serveru

Enter valid Solo.Cedar license key=Zadání platného licenčního hesla Solo.Cedar

ERROR!=ERROR! CHYBA

Event=Událost

Event Log=Záznam Událostí

Event Type=Události dle Typu

EVENT_DATE=UDÁLOST_DATUM

EventLog=UdálostníZáznam

Exit=Konec

Exp Date=Exp Datum

Expiry Date=Datum Zániku

Export Customer Records=Export Dat Zákazníka

Export to Excel=Export do Excelu

Exporting Customer Data…=Data Zákazníka se Exportují…

F=F

FAILED TO PRINT PINCODE=SELHÁNÍ TISKU PIN KÓDU

File=Soubor

Finish=Konec

Finished=Ukončeno

Finished – Click to restart=Ukončeno – Stlačit restart

for=pro

FOR NAME :=PRO JMÉNO :                      if it should be ‘forename’ than JMÉNO

Format Tag=Formátovat štítek

Friday – active=Pátek – aktivní

Friday – inactive=Pátek – klid

From=Od

From/To=Od/Do

General=Obecný

Get Dispenser Data=Obdržet Data Automatu

Group By=Seskupit Dle

GROUPED BY=SESKUPENÍ DLE

HOUR=HODINA

Hour Adjust=Upravit Hodinu

Hour of the day=Hodina Dne

ID=ID

ILLEGAL EQUIPMENT!!=NEPŘÍPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ!!

Important!=Důležité!

Index=Rejstřík

INVALID KEY=NESPRÁVNÍ TLAČÍTKO

Invalid Key Format=Špatný Formát Kláves

INVALID NAME=JMÉNO NEPLATNÉ

ITEM=POLOŽKA

KEY ALREADY ASSIGNED=KLÁVES JIŽ ZADANEJ

KEY DOES NOT MATCH EQUIPMENT!!=KLÁVES NEODPOVÍDÁ ZAŘÍZENÍ!!

L=L

Large=Velkej

Last Month=Minulej Měsíc

Last Week=Minulej Týden

Last Year=Minulej Rok

License=Licence

Limit Amount=Omezit Množství

Log In=Přihlásit

Log Out=Odhlásit

LOGGED IN=PŘIHLÁŠEN

login Information=Přihlasovací Informace

Looking for card…=Hledám Kartu…

Lost Keys=Stracené Klíče

M=M

Medium=Střední

Member Log=Záznam Člena

Member Packages=Členské Soubory

Members=Členy

Messages:=Vzkazy:

Minute Adjust=Minimální Nastavení

MISSING TAG=CHYBĚJÍCÍ VYSAČKA

Monday – active=Pondelí – aktivní

Monday – inactive=Pondelí – klid

MONTH=MĚSÍC

Month of the year=Měsíc v Roku

Name=Jméno

Name and password cannot be blank=Jméno a heslo nemůžou být prázdné

Name.=Jméno.

New=Nový

New Account=Nový Účet

NEW ACCOUNT REGISTERED=NOVÝ ÚČET BYL ZAREGISTROVÁN

New Account!=Nový Účet!

NEW MEMBER=NOVÝ ČLEN

NEW TAG ASSIGNED=NOVÝ ŠTÍTEK PŘIDELEN

No data to display=Nejsou data k zobrazení

No records to export!=Nejsou data k exportu!

NO UPDATES AVAILABLE=NENÍ NOVÁ AKTUALIZACE

Node Configuration=Konfigurace Uzlu

Nodes=Uzly

NOT ASSIGNED=NEPŘIDĚLEN

OFFLINE=NEPŘIPOJEN

OK!=OK!

One administrator must exist=Musí existovat jeden zprávce

ONLINE=PŘIPOJEN

Order=Objednat

OTP or Lock Block=OTP nebo Přístup Zamčen

Outgoing Mail Server=Server Odešlé Pošty

PACKAGE=SOUBOR

PACKAGE :=BALÍK :

Package Name=Jméno Souboru

Password=Heslo

PC size=velikost PC

Period=Tečka

PIN CODE=KÓD PIN

PIN CODES=KÓDY PIN

PINCODE=KÓDPIN

Pincode Footer(max.4 lines)=KódPin Poznámka(max.4 řádky)

Pincode Header(max.4 lines)=KódPin Záhlaví(max.4 řádky)

Pincode Packages=Soubory KódPinů

Pincode Sales=Prodejný náhled na KódPin

Pincode.=KódPin.

PINCODE:=KÓDPIN:

Pincodes=Kódy Pin

PINCODES TO BE CREATED=KÓDY PIN K VYTVOŘENÍ

Please enter your license key=Prosím zadejte vaše licenční heslo

Please Log In=Prosím Přihaste Se

Port=Vstupní Přípojka

Price=Cena

Price :=Cena :

Price : =Cena :

Price : 3.50=Cena : 3.50

Price Per Size=Cena Dle Velikosti

Print Report=Vytisknout Zprávu

Print Sample Pincode=Vytisknout Vzorkovej Kód Pin

Printed on=Vytisknuto

Printer config.=Konfig. Tiskárny

Printer Settings=Nastavení Tiskárny

Program=Program

Programmer Status:=Statut Programátora:

Programming….=Programuje se….

Properties=Vlastnosti

PURCHASE=NÁKUP

Purchase Date/Time :=Nákupní Datum/Čas :

Purchase Date/Time : =Nákupní Datum/Čas :

QUANTITY=MNOŽSTVÍ

QUICK BUTTONS=HORKÁ TLAČÍTKA

RANGE TAG=ŠKÁLA VYSAČKY

Read Failed=Nenačetlo se

Reader=Čtenář

READER UNPLUGGED – CHECK CONNECTION AND RESTART APPLICATION=ČTENÁŘ ODPOJENEJ – OVĚŘTE PŘIPOJENÍ A ZNOVU NASTARTUJTE PROGRAM

Recipient Information=Informace o Příjemci

Reports=Výkazy

Restart application to install updates ?=Instalování Aktualizace proběhne po restartováni aplikace ?

Restore From Backup=Obnovit ze Zálohy

Restoring From Backup…=Obnovuji ze Zálohy…

Revalue=Přecenit

REVERSE CREDIT=ZPĚTNÝ KREDIT

RF Field is OFF=RF Pole je OFF

Run Report=Průbežná Výkaz

S=S

Sa=So

Sales – Advanced=Prodej – Pokročilý

Sales Report=Prodejní Výkaz

Saturday – active=Sobota – aktivní

Saturday – inactive=Sobota – klid

SAVE=ULOŽIT

Save All Changes=Uložit Všechny Změny

Save/reset=Uložit/obnovit

Search=Hledat

Search Criteria=Kritéria Hledání

Sector trailer block, use sector write function=Blokovat konec úseku, použít psací funkci

Send Report!=Odeslat Výkaz!

Sender Information=Informace odesílatele

Serial Block, you can not write anything=Sériove Blokování, nemůžeš nic napsat

Server Information=Informace o Serveru

Server Port Number=Číslo Vstupu Servru

Settings=Nastavení

Site ID=ID Stránek

Size=Velikost

Size :=Formát :

Size : LARGE=Formát : VELKÝ

SMALL=MALÝ

Solo – User :=Solo – Uživatel:

Solo Backup Files=Záložní Soubory Solo

SOLO IS UP TO DATE=SOLO JE AKTUALIZOVANÝ

Something went wrong :=Stalo se něco špatnýho:

STANDARD=STANDARDNÍ

Standard category cannot be deleted=Standardní kategorie se nemůže vymazat

Standard category name cannot be changed=Standardní jméno kategorie se nemůže měnit

Start Date=Datum Startu

Status :=Status :

Su=Ne

Subject Line=Předmět

Subtotals=Souhrny

Subtotals Detailed=Detailní Souhrny

Success!=Úspěch!

Sunday – active=Neděle – aktivní

Sunday – inactive=Neděle – klid

Sundries=Různé

Sundry=Různý

Sundry Packages=Různé Soubory

Sundry Sales=Různý Prodej

SUPERVISOR CARD MISSING!=CHYBÍ KARTA VEDOUCÍHO!

SUPERVISOR CARD?=KARTA VEDOUCÍHO?

System requires one active member=Systém vyžaduje jednoho aktivního člena

TAG FORMATTED=ŠTÍTEK BYL FORMÁTOVÁN

Tag ID=Identifikační Štítek

TAG REGISTERED=ŠTÍTEK REGISTROVÁN

TAG RESET= ŠTÍTEK OBNOVENEJ

Telephone=Telefon

Test Account Settings=Otestovat Nastavení Účtu

Test Account Settings…=Otestovat Nastavení Účtu…

Test Connection=Otestovat Spojení

Th=Čt

The customer balance is about to be transfered to a new card. This balance is only current if the data from all dispensers has been downloaded. Click “YES” to transfer=Zůstatek na účtu zákazníka se za chvíli přesune na novou kartu. Zůstatek je aktuálni jenom když data ze všech automatů byly stáhnuté. Stlačte “ANO” k zahájeni převodu

The printer has not been configured for use!=Tiskárna nebyla konfigurovaná k provozu!

The printer is configured correctly when you hear a beep=Tiskárna je konfigurovaná správně když uslyšíte pípnuti

There are=Jsou tam

There are no updates at this time=Nejsou žádné aktuální verze

This card has an existing credit value which will be reset. Continue?=Na tyhle kartě se nachází kredit, kterej bude vymazán. Pokračovat?

This card has been upgraded to a newer version=Tato karta byla aktulizovaná na novou verzi

This is a test email from SOLO. Your email settings seem to be correct.=Tohle je test e-mailu ze SOLO. Zdá se, že vaše e-mailové nastavení je v pořádku

THIS IS NOT A SUPERVISOR CARD. USE ANYWAY?=TOHLE NENÍ KARTA VEDOUCÍHO. PŘESTO POUŽÍT?

This looks like a supervisor card! Please use member card.=Tohle vypadá jak vedoucího karta! Použijte prosím členskou kartu.

This Month=Tenhle Měsíc

THIS TAG IS ASSIGNED TO A CUSTOMER . DO YOU WANT TO DELETE IT?=TENHLE ŠTÍTEK JE PRO ZÁKAZNÍKA. CHCEŠ HO VYMAZAT?

This Week=Tenhle Týden

This Year= Tenhle Rok

Thurday – active=Čtvrtek – aktivní

Thursday – active= Čtvrtek – aktivní

Thursday – inactive= Čtvrtek – klid

TIME=ČAS

Timeout=Přestávka

To=Na/Do

to the new card or “No” to reset the credit=na novou kartu, nebo “Ne” k vynulování kreditu

Today=Dnes

Tools=Nástroje

Top Up=Doplnit

TOPUP=DOPLNIT

Total=Celkem

Total number of transactions :=Celkový počet transakcí :

TOTAL SALES :=CELKOVEJ PRODEJ :

Total value of transactions :=Celková hodnota transakcí :

Tu=Út

Tuesday – active=Úterý – aktivní

Tuesday – inactive=Úterý – klid

Type=Typ

UNABLE TO EXPORT DATA – CHECK THAT FILE IS NOT OPEN=DATA SE NEDAJÍ EXPORTOVAT – ZJISTIT JESTLI NENÍ OTEVŘEN SOUBOR

Unable to read after write=Psaní nejde pročíst

UNDO!=ZRUŠIT!

Unexpected response=Nepředvídaná reakce

Unlock Solo.Cedar=Odemknout Solo.Cedar

Unlock Solo.Cedar Functions=Odemknout Funkce Solo.Cedar

UNPROGRAMMED CHANGES=NEPROGRAMOVANÉ ZMĚNY

Unsaved Changes=Neuložené Změny

Update=Aktualizovat

UPDATE STATUS CODE: =AKTUALIZOVAT FUNKČNÍ KÓD:

UPDATING …=AKTUALIZUJI …

Use the following type of encrypted connection=Použít následující typ šifrovaného spojení

Use Valid Card=Použít Platnou Kartu

User=Uživatel

USER :=UŽIVATEL :

User Totals=Uživatel Celkově

Username=Uživatelské Jméno

Username already exists=Uživatelské Jméno už existuje

Username and password must not be blank=Uživatelské Jméno a Heslo nemůže zůstat prázdné

Username cannot be changed.=Uživatelské Jméno se nedá změnit.

Users=Uživatelé

We=Stř

VALID LICENSE=PLATNÁ LICENCE

Valid on=Platí na

VALID TAG – PLEASE REGISTER=PLATNEJ ŠTÍTEK – PROSÍM REGISTRUJTE SE

Value=Hodnota

Warning!=Varovaní!

Wednesday – active=Středa – aktivní

Wednesday – inactive= Středa – klid

WEEK=TÝDEN

Week of the year=Týden v roku

Weekdays Happy Hour=Happy Hour v Týdnu

Weekends Happy Hour=Happy Hour během Víkendu

version=verze

View Sales=Náhled Prodeje

Would you like to back up the database before exiting?=Chtěli by ste před ukončením zálohovat data?

Would you like to send this report to the registered recipient, =Chcete poslat tenhle výkaz registrovanému příjemci,

Write Failed=Psaní bylo Neúspěsné

WRONG PASSWORD=NESPRÁVNÉ HESLO

YEAR=ROK

Yesterday=Včera

You have successfully unlocked Solo.Cedar – Click to restart=Úspěšně jste odblokovali Solo.Ceder – Stisknete restart

Your email settings have not been verified. Please check settings first=Nastavení vašeho e-mailu nebylo prověřeno. Prosíme nejdřív ověřit nastavení

Categories=Kategorie

Balls Dispensed=Vydané Balonky

Mo=Po

We=Stř

Fr=Pá

Export client registry settings=Exportovat nastavení registrace zákazníků

3=3

2=2

åöäÅÖÄ=åöäÅÖÄ

Discount out of range=Sleva mimo rozpětí

å ö ä Å Ö Ä ‘# { } \=å ö ä Å Ö Ä ‘# { } \

Important! The active days for this category have been updated!=Důlezité! Aktivní dny pro tuhle kategorii byly aktualizovány!

This account is registered as lost. Do you want to use it=Tenhle účet je registrován jak stracenej. Přesto použít

The necessary registry settings for a Solo client PC=Nezbytné nastavení registrace pro Solo program PC

can be found on the desktop. Import the soloclient.reg file into your new Solo client.=je možné najít na desktopu. Přeneste soubor soloclient.reg do vašho novýho Solo programu

å ö ä Å Ö Ä ‘ # { } \=å ö ä Å Ö Ä ‘ # { } \

Advertisements

About contentdealerbd

It is a blog of articles. Creative, research, gadgets and other type of articles are submitted here. Please check our articles, help us to improve them. You are heartily welcome if you want to submit your articles here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s